ιστότοπος προγράμματος

Green Building

“Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014-2020.

Περιγραφή Έργου

Το έργο GreenBuilding συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) για τη Μεσόγειο Θάλασσα (ENI CBC Med) 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για κανονικά έργα, θεματικός στόχος Β.4 – Προστασία του περιβάλλοντος, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στο περιβάλλον), προτεραιότητα B.4.3 – Υποστήριξη αποδοτικών και καινοτόμων ενεργειακών αποκαταστάσεων σχετικών με τους τύπους κτηρίων και τις κλιματικές ζώνες, με επίκεντρο τα δημόσια κτήρια.

Το έργο, που άρχισε τον Αύγουστο του 2019, αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με χρήση ΑΠΕ και μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτήρια, δεδομένου ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν φυσικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περιοχή της Μεσογείου. Η κοινοπραξία GreenBuilding απαρτίζεται από 7 εταίρους από συνολικά 2 Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU – Mediterranean Countries – EUMC) (Ελλάδα, Ισπανία) και 3 Μεσογειακές χώρες (Mediterranean Partner Countries – MPC) (Λίβανος, Τυνησία, Ιορδανία).

Το έργο θα:

  • Σχεδιάσει/υποστηρίξει 3 αποδοτικές ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κτηρίων στην Ελλάδα, την Τυνησία και την Ιορδανία, με σεβασμό στις χρήσεις των κτηρίων/δημόσιες ανάγκες και θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των αναβαθμίσεων μέσω συσκευών μέτρησης ενέργειας.
  • Προωθεί την οικολογική χρήση των δημόσιων κτηρίων, τηρώντας την παραδοσιακή τους χρήση και τον κοινωνικό τους ρόλο, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης των χρηστών του κτηρίου και της κοινωνίας σε πιο φιλικό προς το περιβάλλον.
  • Προσδιορίσει οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις ενεργειακής αναβάθμισης και θα ενισχύσει τις διαδικασίες μάθησης, διασφαλίζοντας έτσι τη βιώσιμη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  • Παρέχει πρωτοποριακά σχέδια/μέτρα αναβάθμισης των κτηρίων για την αύξηση της ικανότητας των δημόσιων ιδρυμάτων να ανταποκρίνονται στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, που είναι απαραίτητη για τις δραστηριότητες αναβάθμισης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • Σχεδιάσει/εφαρμόσει βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές σε υψηλά επίπεδα αποφάσεων, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή απόδοση μεταξύ των χωρών της Μεσογείου (Ευρωπαϊκών και μη).

Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα:  http://www.enicbcmed.eu/projects/greenbuilding

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Ενημερωτικό Φυλλάδιο στα Αγγλικά

Ενημερωτικό Φυλλάδιο στα Ελληνικά

Αφίσα / Poster

Poster στα Αγγλικά

Poster στα Ελληνικά